V uplynulch letech jsem m?la monost prot nezanedbateln ?as v Kyrgyzstnu, jedn ze st?edoasijskch republik, kter vznikly po rozpadu bvalho Sov?tskho svazu. Tato zem? mn? u?arovala svmi p?rodnmi krsami a velmi p?jemnou mentalitou svch obyvatel, ukzala mi vak tak svou odvrcenou tv? v podob? obrovskch problm? ekonomickch, socilnch a ekologickch. V?tina Kyrgyz? ije v takov chudob?, kterou si Evropan snad ani nedoke p?edstavit, kolstv a zdravotnictv se potk s nedostatkem zkladnch pot?eb pro sv fungovn, v  Kyrgyzstnu le nap?klad sedm nejnebezpe?n?j msto sv?ta loit? jadernch odpad? ze stalinskch dob. 

Domnvm se, e nen mon mt rd a nezajmat se a nepomoci. Mn? Kyrgyzstn a s nm i ostatn stty St?edn Asie p?irostly k srdci, a proto jsem zaloila zapsan spolek Alterra.

Alterra p?i sv ?innosti respektuje tradice, historii a kulturu jednotlivch zem a usiluje o poskytovn takov pomoci, kter aktivizuje ?innost samotnch Kyrgyz? a kyrgyzskch organizac. Nejsme  p?znivci pasivn pomoci, nam clem je p?edevm podporovat  vzd?lvn a prevenci v oblasti sociln, pedagogick, kulturn, zdravotnick a ekologick. 

Alterra se krom? p?soben v zemch St?edn Asie zam??uje rovn? na ?innost na zem ?esk republiky, zejmna na pomoc, podporu a integraci ob?an? st?edoasijskch zem pobvajcch na naem zem. Poskytujeme jim prvn?-poradensk servis, pomhme jim p?i jednn s ?ady, p?i za?le?ovn do ivota v ?esk republice a p?i osvojovn zklad? ?etiny v tomto sm?ru je jednm z naich cl?  prevence trestn ?innosti  vyplvajc z neznalosti ?esk legislativy a jazyka.

Vce na www.alterra.cz

Joomla SEO powered by JoomSEF
...

Odb?r novinek

Pokud mte zjem o aktuality vypl?te prosm sv?j email a jmno.