Mediace

Jsem zapsna v seznamu meditor? vedenm Ministerstvem spravedlnosti ?R (www.justice.cz). Mediaci vykonvm bu? samostatn?, nebo ve spoluprci s advoktem a  meditorem JUDRr. Michalem Krej?m, a to v zvislosti na typu ?eenho konfliktu.

Mediace je metoda mimosoudnho ?een konflikt? a spor? s asistenc meditora, kter je neutrln, a kter vede ob? strany k vytvo?en oboustrann? akceptovateln, vyven a realistick dohody. Ob? strany se mediace ?astn dobrovoln?.

Meditor zprost?edkovv stranm vm?nu informac, napomh stranm definovat spole?n i rozdln zjmy, usnad?uje nalezen ?een situace tak, aby bylo p?ijateln pro ob? strany. Respektuje emoce z?astn?nch a otevr monost vzjemnho pochopen. Meditor zachovv neutralitu, nen obhjcem ani poradcem ?i hodnotitelem stran. Jeho role spo?v v profesionlnm veden media?nho procesu a v podpo?e obou ?astnk? diskuse tak, aby nalezli ?een sv sporn situace.

Vhody mediace jsou:

  • ?astnci maj kontrolu nad procesem ?een sporu a nad vslednou dohodou
  • Mediace dv monost vyhnout se soudnmu sporu, ?i soudn proces urychlit, nebo   situaci vy?eit rychle a bez zbyte?nch finan?nch nklad?
  • Mediace sniuje nap?t mezi stranami a otevr prostor pro p?padnou dal spoluprci.

S kolegou Milanem Novkem se v?nujeme specifick media?n prci zam??en na manelsk a partnersk pry. Clem media?n? terapeutick prce je vytvo?it bezpe?n prostor pro komunikaci. Mediace pomh partner?m p?i p?ekonvn nro?nch ivotnch situac, zprost?edkovv porozum?n mezi partnery. Meditor db na sniovn nap?t a zachovn respektu ob?ma z?astn?nm stranm. Tento typ mediace je vhodn jak pro pry, kter usiluj o ?inn?j komunikaci, nebo jsou v aktuln krizov situaci, kterou cht?j p?ekonat ?i jsou ji domluveni na rozchodu a jsou rozhodnuti jej zvldnout konstruktivn? a s respektem.

P1060545

Milan Novk - Pr ?dek o m?

Milan Novk - Strukturovan profil

Rodinn mediace ?e rozvodov a porozvodov situace, pravu styku s dt?tem, majetkov vztahy, d?dick spory, zp?soby souit a dal.

Komunitn a ob?ansko-prvn mediace se zabv otzkami ob?anskho souit, sousedskmi spory, vztahy mezi ob?any a institucemi.

Mediace v podnicch a institucch se v?nuje pracovnm vztah?m,  spor?m mezi tvary v rmci firmy atd.

Mediace v obchodnch vztazch se v?nuje spornm otzkm mezi firmami.

Vce o mediaci na www.amcr.cz


Joomla SEO powered by JoomSEF
...

Odb?r novinek

Pokud mte zjem o aktuality vypl?te prosm sv?j email a jmno.