Vechny semin?e a trninky vdy p?ipravuji na mru konkrtn skupin? a zamlenmu cli.

Pracuji  se skupinami klient?, kte? prochzej individuln psychoterapi,  se skupinami handicapovanch ob?an?, se skupinami zam??enmi na seberozvoj i se skupinami zjmovmi. Pravideln? kolm pracovnky v pomhajcch profesch.

Dlouhodob? pracuji s firmami a firemnmi tmy, a to jak v rmci jednorzovch kolen, tak p?i dlouholet spoluprci, kter sleduje vvoj firmy a m?e bt doprovzena kou?ovnm.

P?i prci se skupinami a tmy vychzm ze stejnch vchodisek jako u individuln terapie, tedy p?edevm z p?edpokladu, e ?lov?k je v podstat? dobr, e tou po tom, aby se rozvjel a realizoval a e vyhledv soulad s druhmi, protoe tou po vztahu, rd dv a pot?ebuje p?ijet a ocen?n.

 V prci se skupinami se zam??uji p?edevm na nsledujc tmata:

 • na vztahy, zejmna na to, jak s druhmi komunikovat, jak zvldat kritiku, agresi a konflikt, jak verbalizovat sv p?n a poadavky, jak sd?lovat sv pocity ?i jak chvlit a oce?ovat druh;
 • na sebepoznn, zejmna na to, jak rozum?t sm sob?, jak fungovat ve vztazch a co je zapot?eb zm?nit, aby se mi s lidmi dob?e, autenticky, svobodn? a p?esto zodpov?dn? ilo. Za nemn? d?leitou pokldm tak empatii, tedy um?n vt se do pocit? druhch a volit adekvtn zp?soby komunikace a na ni navazujc um?n vztahovosti a komunikace,
 • na skupinovou dynamiku, zejmna na to, jak je kvalita vztah? ve skupin? a jak je interakce mezi vemi jejmi ?leny. 

Z uvedench d?vod? p?i prci se skupinami a firemnmi tmy pokldm za d?leit u jejch jednotlivch ?len? p?edevm podporovat:

 • sebepoznn, seberozvoj, osobn r?st,
 • zvyovn vnmavosti v interpersonlnch vztazch,
 • podn?covn spontnnosti a tvo?ivosti,
 • podporovn otev?en, neagresivn a autentick komunikace,
 • ncvik ?een konflikt? a konfrontac,
 • zvldn stresu a techniky jeho p?ekonvn,
 • podporu empatie,
 • prci s rolemi, 
 • posilovn ?dcch dovednost, motivace a v?le,
 • procesy rozhodovn,
 • ncvik socilnch dovednost.

Krom? edukace a ncvik? pouvm r?zn zitkov techniky a cvi?en. Takov zp?sob prce pokldm za efektivn, protoe p?i n?m okamit? ctme a provme sami sebe v kontextu skupiny. Teoretick vzd?lvn  sice tak sd?l pot?ebn informace, ?asto je vak obtn  za?t je pouvat v praxi, protoe nedolo ke zm?n? vnit?nho provn, co m?e vst k frustraci a demotivaci.

Hlavnm clem m lektorsk ?innosti je to, aby si  z n jej ?astnci odnesli pozitivn zitek, kter jsou schopni p?enst do praktickho ivota, a to jak v jejich osobnm fungovn v mezilidskch vztazch, tak ve zlepen skupinovho ?i firemnho klimatu, spoluprce a efektivity. Vdy dbm na psychick bezpe? a pohodu vech z?astn?nch.

Vyuvm nap?klad metody: 
 • Ncvik otev?enho a respektujcho rozhovoru v n?m se vichni ?astnci skupiny u? sv pocity, pot?eby ?i nmitky jasn?, srozumiteln? a zrove? neagresivn? sd?lovat a  na druh stran? je tak p?ijmat. Komunikace je toti to, co m?e p?ekonat vzdlenost mezi lidmi - a respektujc, avak p?mo?ar dialog je zkladem uspokojivch mezilidskch vztah?.
 • Dramaterapie -   je to zm?rn pouit dramatickch a divadelnch postup?, kter evokuj k provn emoc a k zskn vnit?n harmonie na zklad? fantazie. P?i dramaterapii se mohou klienti ?i ?astnci skupiny realizovat, vyzkouet si ?adu v?c, prot sami sebe v situacch, do kterch by se v ivot? mohli dostat, a vyzkouet si r?zn strategie jejich ?een. Dramaterapie umo?uje autentick provn, ncvik r?znch socilnch rol a zvldn konkrtnch situac, u? p?stovn otev?enosti, zvyuje sebev?dom, zbavuje stresu a tak slou k osobnostnmu r?stu. 
 • Arteterapie  p?edstavuje postup, kter vyuv  jako hlavnho prost?edku pro poznn a ovlivn?n lidsk psychiky a mezilidskch vztah? vtvarn dlo.
 • Bodyterapie neboli psychoterapie zam??en na t?lo je psychoterapeutick sm?r, kter vychz z jednoty a vzjemn provzanosti t?la a due, a proto p?i terapeutickm ovliv?ovn psychickch a psychosomatickch problm?  vyuv nejen slovo, ale tak t?lesn provn a intervence. Bodyterapie je tedy zaloena na lidsk schopnosti provat a vyjad?ovat v?ci i na t?lesn rovni, a to na zklad? konceptu t?lesn pam?ti a t?lesnch korelt? naich povahovch vlastnost.
 • K metodm, kter pouvm, pat? tak nejr?zn?j zitkov techniky, ncviky a  hry v p?rod? ?i u?ebn?
Joomla SEO powered by JoomSEF
...

Odb?r novinek

Pokud mte zjem o aktuality vypl?te prosm sv?j email a jmno.