Psychoterapie

Vchodiskem pro m?j p?stup ke klient?m je ojedin?l p?b?h kadho z nich pokud tomuto p?b?hu porozumme, pak spole?n? s klientem najdeme logiku jeho zp?sobu byt, postoj? a opakujcch se situac ?i problm?. D?leitou sou?st tohoto jedine?nho p?b?hu je pot?eba pochopit smysl toho, co se nm v ivot? d?je, pot?eba nalzt smysl svho konn i sv existence, ale tak pot?eba najt dynamickou rovnovhu mezi na autenti?nost a autonomi na jedn stran? a zodpov?dnost a vztahy na stran? druh.

To ve se m?e odehrvat jen na poli blzkho a bezpe? nabzejcho terapeutickho vztahu, kter m vdy charakter setkn mezi terapeutem a klientem a kter klientovi umo?uje zavat p?ijet a podporu, aby v plnosti nachzel sm sebe. Clem psychoterapie a psychosocilnho poradenstv je tedy jednak pomoc a nprava v krizovch situacch, jednak p?e o dal rozvoj klientovy osobnosti. 

Mm clem je pomoci kadmu klientovi k tomu, aby nalezl sebe sama, aby zskal  vnit?n klid, stabilitu, svobodu a radost.  Z tto pozice se pak snze ujm kol?, kter p?ed n?j ivot klade, m pocit v?t zodpov?dnosti za sebe i za vztahy s druhmi lidmi a okolm.

Psychoterapeut je ?lov?k, kter klopt za svm klientem a sna se mu svtit pod nohy.

Vechny terapeutick sm?ry, kter pouvm, maj optimistick pohled na ?lov?ka, nebo? vychzej z p?esv?d?en,  e ?lov?k je v podstat? dobr a e doke sm sebe pochopit a p?etvo?it.

Existenciln psychoterapie usiluje jak o pochopen lidsk existence, tak o pochopen vnit?nho zitkovho sv?ta jedince jako jedine?n osobnosti. Zrove? vak podporuje jeho osobn r?st, jeho schopnost  vyuvat vlastn monosti, jeho seberealizaci a to, aby mohl uskute??ovat sv individuln hodnoty nebo sv ivotn posln.

Hlubinn psychoterapie vychz z p?edpokladu, e jsme motivovni touhou zrt, zlepovat se a vyvjet. Cestu k plnmu, integrovanmu J vid skrze socializaci a individualizaci, a to na zklad? zkoumn lidskho podv?dom, zejmna sn? a p?edstav.

Rogerinsk psychoterapie vychz z absolutnho p?ijet klienta, podn?cuje jeho samostatn r?st, sebezdokonalovn i jeho tvo?ivost a zrove? podporuje rozvjen mezilidskch vztah?.

Terapie podle Virginie Satirov je zaloena na p?stovn sebecty, dle na tom, aby se klient nau?il p?ijmat zm?ny, a kone?n? na porozum?n, jak se v klientov? sou?asnm ivot? odr vliv jeho p?vodn rodiny. Tato terapie ?asto pouv nekonven?n terapeutick metody, zejmna tzv. terapii zitkem.

Narativn psychoterapie usiluje o porozum?n subjektivnmu p?b?hu  vlastn minulosti klienta, protoe prost?ednictvm  interpretace tohoto p?b?hu a jeho p?estavby je toti mon doshnout zm?nu chovn i provn klienta.

Psychosomatika se zabv se vztahem mezi duevnem a t?lesnem. Vnm ?lov?ka jako propojen systm, vm si tedy p?edevm vztahu jeho t?la k okol a k sob? sammu, zabv se ale tak  jeho psychickm uspo?dnm i  jeho ivotn, rodinnou a sociln situac.

 Neverbln metody terapie, z nich vyuvm zejmna arteterapii, prci s t?lem a  tzv. zitkov techniky.

Joomla SEO powered by JoomSEF
...

Odb?r novinek

Pokud mte zjem o aktuality vypl?te prosm sv?j email a jmno.