Supervize

Supervizi vnmm jako obohacen sv pracovn npln?, ale tak jako p?leitost k setkn s kolegy, kte? pracuj v nejr?zn?jch pomhajcch oblastech. Sama pracuji pod pravidelnou superviz, chpu ji jako nezbytnou podporu pro svou terapeutickou ?innost, a proto jsem ?lenkou ?eskho institutu pro supervizi ( www.supervize.eu)

Supervize je strukturovan proces, kter dv pomhajcm pracovnk?m monost otev?en? hovo?it o sv prci a o problmech a situacch, kter s n souvisej. Umo?uje zamlet se v bezpe?nm prostoru nad svou prac, funk?nost pracovnch tm? a celho za?zen, a proto p?edstavuje d?leitou oblast profesnho r?stu.

Prce s klientem vyaduje od pracovnka pomhajcch profes velk psychick a fyzick nasazen, odborn znalosti a dovednosti, vnmav p?stup i zvldn emo?n? nro?nch situac. Proto je i pro n?ho nezbytn, aby o sebe pe?oval, aby m?l pro sdlen svch nzor? a pocit? bezpe?n prost?ed a aby mohl zavat podporu ?i  setkat se s jinm nzorem - a prv? toto vechno mu umo?uje supervize.

Supervizor je pr?vodce, kter pomh supervidovanmu jedinci, tmu, skupin? ?i organizaci vnmat a reflektovat vlastn prci a vztahy, nachzet nov ?een problematickch situac. Supervize m?e bt zam??ena nap?. na to, jak prohloubit provn, ale tak na to, jak lpe porozum?t ur?it situaci. M?e si  vmat tak toho, jak uvolnit tvo?iv mylen, jak rozvjet nov perspektivy profesnho chovn a sou?asn? m?e p?edstavovat model u?en. Clem supervize je  vy uspokojen z prce, zven jej kvality a efektivity, ale i  prevence profesnho vyho?en.


Joomla SEO powered by JoomSEF
...

Odb?r novinek

Pokud mte zjem o aktuality vypl?te prosm sv?j email a jmno.